Splošni pogoji za telefonijo

Splošni pogoji poslovanja

za izvajanje storitev DetelIP podjetja In.life d.d. in zastopnika podjetja TELE-TV d.o.o.

 

 

Splošni pogoji poslovanja za izvajanje storitev DetelIP podjetja In.life d.d. in zastopnika podjetja TELE-TV d.o.o. (v nadaljevanju SP) so splošni pogoji poslovanja družbe In.life d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju In.life) in njenega zastopnika podjetaj TELE-TV d.o.o., Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj (v nadaljevanju TELE-TV). SP opredeljujejo pogoje, obseg in način izvajanja storitev, ter osnovna pravila medsebojnih odnosov med In.life-om, zastopnikom TELE-TV in naročniki ter uporabniki storitev. SP zavezujejo naročnika tudi v primeru, kadar z njim pogodbo sklene zastopnik In.life-a v svojem imenu in za svoj račun.

 

Storitve DetelIP, za katere določila teh SP veljajo so naslednje:

·         DetelIP v obliki IP vmesnika in povezane storitve,

·         DetelIP v obliki IP telefona in povezane storitve.

 

Tipi uporabniških razmerij:

·         naročniško razmerje, ki je opredeljeno z SP in pogodbo o naročniškem razmerju.

 

Razmerje med In.life, zastopnikom TELE-TV  in uporabnikom ureja:

·         veljavna zakonodaja,

·         naročniška pogodba, katere sestavni del so tudi SP in cenik storitev,

·         posebni dogovori med pogodbenimi strankami. V primeru, da SP in posebni dogovori niso usklajeni, veljajo posebni dogovori.

 

Opis storitve

 

In.life zagotavlja naročnikom storitve IP telefonije, ki omogoča uporabo celotnega nabora elektronskih komunikacijskih storitev omrežja PSTN, razen pulznega izbiranja.

In.life naročnikom zagotavlja dostop do številk 112 in 113 brezplačno.

In.life in zastopnik TELE-TV lahko oblikujeta različne vrste dostopa oziroma naročniške pakete, ki vključujejo različne storitve. Vsebina in cene storitev so določene v ceniku.

 

Dostop do informacij

 

In.life in zastopnik TELE-TV zagotavljata pravnim in fizičnim osebam informacije o možnostih in načinih uporabe telekomunikacijskih storitev v omrežju In.life in TELE-TV ter pogodbo za sklenitev naročnikega razmerja:

- na sedežu podjetja TELE-TV ali sedežu podjetja In.life,

- na javno objavljeni telefonski številki 04/233-11-55 ali 01/ 430 34 34,

- na spletni strani http://www.de-tel.com, www.tele-cable.net

- elektronskem naslovu E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript , E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript ,

- preko svojih zastopnikov.

 

Obračunavanje

 

TELE-TV omogoča uporabnikom za uporabo storitev izpis mesečnega obračuna, ki vsebuje najmanj naslednje elemente:

1.       obračunsko obdobje;

2.       skupni znesek porabe,

Na spletni strani www.de-tel.com je na voljo podroben ogled uporabljenih storitev, ki vsebuje telefonsko številko, iz katere je bil opravljen promet, klicane številke, datumi klicev in čas trajanja klicev.

 

Naročnikom se opravljene klice in dodatne storitve zaračunava mesečno v naslednjem mesecu po uporabi storitev v skladu s Cenikom in pogodbo. Za obračun klicev in storitev se uporabljajo podatki, pridobljeni iz sistema podjetja In.life d.d.. Morebitna odstopanja evidence prometa internega tarifnega sistema naročnika od evidence na In.life-u ne vplivajo na obračun.

Pregled porabe preko interneta, ki je dosegljiv naročniku ni osnova za izstavitev računa kajti tam je prikazana izključno samo realna poraba minut.

 

Naročnik mora račun plačati v osmih (8) dneh po izstavitvi oz. do dne, označenega na računu. Naročnik je dolžan poskrbeti za natančno izvedbo plačila z navedbo potrebnih podatkov. V primeru zamude s plačilom bo TELE-TV naročniku obračunal zakonite zamudne obresti. TELE-TV oziroma In.life naročnika, ki ni plačal računa v roku iz prejšnjega odstavka, pisno opozori na zamudo ter na posledice zamude in ga opomni, da račun plača.

 

Naročnik lahko zahteva, da mu In.life oz. njegov zastopnik TELE-TV brezplačno pošlje razčlenjen račun za opravljene klice. Zahtevo je potrebno vložiti pisno v petnajstih (15) dneh po prejemu računa za pretekli mesec. Naročnik prejme razčlenjen račun praviloma v elektronski obliki.

 

Naročnik je odgovoren za uporabo storitev in je dolžan plačati vse stroške za storitve, ki so nastali z uporabo le teh preko uporabe storitve DetelIP, ne glede na to, kdo jih je uporabljal.

 

Zasebnost in varnost

 

In.life in zastopnik TELE-TV za svoje delovanje uporabljata tudi javno omrežje interneta in omrežja pod nadzorom tretjih strank za prenos in posredovanje podatkov. Naročnik s sprejemanjem SP potrjuje, da je seznanjen s to značilnostjo in posledicami, ki lahko pomenijo okrnitev zasebnosti. In.life in zastopnik TELE-TV se zavezujeta spoštovati zasebnost in v nobenem primeru brez predhodnega dovoljenja ne bosta razkrivala nobenih podatkov, zasebnih ali drugačnih, tretjim osebam, razen kadar bi to bilo potrebno na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov Republike Slovenije.

 

 

Dodelitev številke

 

In.life ob izbiri ustreznega paketa storitev uporabniku oz. naročniku dodeli eno ali več številk iz nabora številk, ki jih je In.lifeu v uporabo dodelil APEK. Prav tako je mogoče na zahtevo uporabnika izvršiti prenos dodeljene številke na drugega operaterja  storitev ali prenos  obstoječe številke, dodeljene s strain drugega operaterja, k In.lifeu.

In.life lahko spremeni naročniško številko:

 • na naročnikovo oz. uporabnikovo željo, vendar šele po preteku treh (3) mesecev od dodelitve ali nakupa številke,
 • če pride do spremembe številk, ki jih je In.lifeu dodelil APEK,
 • če je to nujno potrebno zaradi tehničnih razlogov na strani In.lifea.

 

V primeru, ko spremembo naročniške številke ni zahteval naročnik oz. uporabnik, mora  o načrtovani spremembi naročniške številke In.life naročnika oz. uporabnika obvestiti najmanj trideset (30) dni vnaprej. V tem primeru bo In.life na zahtevo naročnika oz uporabnika za klice na prejšnjo telefonsko številko namestil telefonski odzivnik z informacijo o novi telefonski številki.

V primeru prenehanja naročniškega razmerja ali zaradi poteka veljavnosti dodeljene telefonske številke zaradi kakršnegakoli razloga, se naročniku dodeljene številke sprostijo za uporabo drugim uporabnikom po preteku treh (3) mesecev od prvega dne naslednjega meseca v katerem je naročniško razmerje prenehalo.

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da je pogosto nemogoče določiti geografske lokacije klicočega uporabnika. To pomeni, da In.life reševalcem (klicna številka 112 in 113), četudi bi uporabnik hotel ali bi mu koristilo, ne more posredovati geografske lokacije klicočega uporabnika. Uporabnik odgovarja za svoja ravnanja in opustitve, ki bi povzročile prikrivanje geografske lokacije klicočega. In.life in TELE-TV ne odgovarjata za kakršno koli škodo povzročeno z nedelovanjem storitve DETELIP in posledično z nezmožnostjo klicanja posebnih številk 112, 113.

 

Nedelovanje storitve DetelIP

 

Storitev DetelIP ne bo delovala v naslednjih primerih:

 • v primeru prekinitve dobave električne energije dokler traja prekinitev,
 • v primeru prekinitve širokopasovne povezave, ki je po tej pogodbi nujni pogoj za delovanje storitve DetelIP. Širokopasovna povezava ni stvar SP, zato je vsak uporabnik sam odgovoren zagotoviti nemoteno delovanje take povezave in za posledice nedelovanja le-te.

 

Obveznosti In.life in zastopnika TELE-TV

 

In.life in zastopnik TELE-TV se obvezujeta zagotavljati:

 • storitve DetelIP skladno z mednarodnim standardom za multimedijsko komunikacijo prek paketnega komutiranega omrežja, zagotavljati delovanje IP omrežja sedem dni v tednu od 00.00 do 24.00 ure, in odpravljati motnje in napake v najkrajšem možnem času.
 • začasno prekiniti izvajanje storitev oz. odpovedati naročniško pogodbo v skladu s temi splošnimi pogoji in naročniško pogodbo,
 • zaračunavati opravljeni promet in v primeru naročniškega razmerja mesečno naročnino ter vse ostale storitve po ceniku.

 

V primeru naročniškega razmerja naročnik ni dolžan plačati naročnine za čas, ko iz razlogov na strani In.lifea ni mogel uporabljati storitev in je prekinitev ali zmanjšana dostopnost do storitev trajala več kot dvanajst (12) ur, prekinitev ali zmanjšanja dostopnost pa je bila prijavljena na elektronski naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript ali E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebuješ Javascript ter evidentirana in potrjena v sistemu spremljanja napak TELE-TV-ja ali In.lifea. Zmanjšani znesek mesečne naročnine se ugotovi tako, da se dnevna cena mesečne naročnine (mesečna naročnina deljena s 30) deli s 24, nato pa se dobljeni znesek za 1 uro pomnoži s časom trajanja okvare. Za ugotovljeni znesek zmanjšanja mesečne naročnine TELE-TV naročniku izda dobropis z vsemi zahtevanimi podatki po Zakonu o DDV.

 

Tipi uporabniških razmerij

 

Naročniško razmerje se vzpostavi s podpisom naročniške pogodbe.

Naročniško razmerje se lahko na podlagi pisnega sporazuma med prejšnjim in novim naročnikom prenese na novega naročnika, pri čemer novi naročnik vstopi v pravice in obveznosti prejšnjega naročnika.

Prenos naročniškega razmerja se uredi s pogodbo, v kateri so določene pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja. Prevzem naročniškega razmerja se zaračuna novemu naročniku v skladu s cenikom.

Operater izvede spremembo parametrov storitve, ki jo zahteva naročnik in jo potrdijo vse pogodbene stranke v pogodbi, najpozneje v roku, ki je določen za izvedbo sprememb in naveden v pogodbi ter v ustreznem ceniku za storitev.

V kolikor v roku trideset (30) dni po prejemu pisnega opozorila za plačilo računa, naročnik le-tega ne poravna, lahko In.life ali TELE-TV preneha z izvajanjem storitve po pogodbi ali enostransko odpove naročniško razmerje.

 

 

Višja sila

 

In.life oz. njegov zastopnik TELE-TV ni odgovoren, če pride do prekinitve ali zmanjšanja dostopnosti do storitev zaradi napake ali okvare v omrežju, ki je posledica naravne ali druge nesreče oziroma drugih okoliščin ali dejanj tretjih oseb, ki jih In.life oz. TELE-TV ni mogel preprečiti, jih odpraviti ali se jim izogniti. In.life oz. TELE-TV v nobenem primeru ne odgovarjata za posredno škodo in izgubljeni dobiček.

In.life oz. TELE-TV sme prekiniti izvajanje storitev, če je to zaradi napake ali okvare, naravne ali druge nesreče ali iz podobnih vzrokov nujno. Prekinitev sme trajati najkrajši možni čas, ki je potreben za odpravo vzrokov.

In.life oz. TELE-TV sme prekiniti izvajanje storitev tudi, če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del, širitve, posodobitve ali optimizacije omrežja. Takšno prekinitev mora javiti neposredno naročnikom na elektronski način ali to javno objaviti vsaj štiriindvajset (24) ur vnaprej. Prekinitev sme trajati najkrajši možni čas, ki je potreben za izvedbo del.

 

 

 

Omejitve uporabe storitve

 

Brez poprejšnjega pisnega dovoljenja In.lifea oz zastopnika TELE-TV je naročniku izrecno prepovedano prenašati pravice, ki izhajajo iz storitev po tej pogodbi, na tretjo osebo; prav tako je prepovedano storitev DetelIP uporabljati za samodejno klicanje, stalno posredovanje klicev, telemarketing, masovno pošiljanje faksov ali za druge dejavnosti, ki niso v skladu z običajnimi vzorci uporabe za gospodinjstva ali mala podjetja. V primeru, da In.life oz TELE-TV ugotovi, da naročnik storitev DetelIP uporablja za tako dejavnost, si In.life in TELE-TV pridržujeta pravico prekiniti ali omejiti parametre naročniškega razmerja brez vnaprejšnjega opozorila, kot tudi obračunati naročniku vse stroške, ki so nastali na podlagi aktivnosti, opisanih v tem odstavku. In.life in TELE-TV po taki prekinitvi ali omejitvi zagotavljanja storitev naročnika najkasneje v 3 dneh obvesti o razlogih in ga pozove k prenehanju dejanj po tem odstavku.

Naročnik je dolžan vso programsko opremo, ki jo In.life priskrbi za izvajanje storitev po tej pogodbi, uporabljati skladno z licenčnimi in drugimi pogoji za uporabo take opreme; posebej se zavezuje vzdrževati posegov v programsko kodo in vzvratnega inženirstva. V primeru uporabe v nasprotju s tem odstavkom in licenčnimi pogoji programske opreme, In.life oziroma zastopnik TELE-TV nista odgovorna za delno ali popolno nedelovanje storitve DetelIP , prav tako si pridržujeta pravico prekiniti ali omejiti parametre naročniškega razmerja brez vnaprejšnjega opozorila, kot tudi obračunati naročniku vse stroške, ki so nastali na podlagi aktivnosti, opisanih v tem odstavku.

 

Izklop storitve

 

In.life lahko enostransko preneha zagotavljati storitve ali odpove naročniško razmerje brez odpovednega roka, če naročnik:

 • ne poravna dolga iz naročniškega razmerja v petinsedemdesetih (75) dneh od izstavitve računa oz. v tridesetih (30) dneh od prejema pisnega opozorila;
 • s svojim ravnanjem ali sporočili vznemirja ali drugače moti druge naročnike,
 • dopušča in/ali se okorišča z dajanjem dostopov IP telefonije v uporabo tretjim osebam,
 • naročnik tudi v tridesetih (30) dneh po prejemu pisnega opozorila In.lifea ne preneha s povzročanjem tehničnih ali drugih motenj,
 • če tudi v tridesetih (30) dneh od prejema pisnega opozorila ne sporoči spremembe podatkov, ki vplivajo na naročniško razmerje.
 • če naročnik ne poravna dolga v roku trideset (30) dni po prejemu pisnega opozorila za plačilo stroškov nastalih na kabelskem komunikacijskem priključku TELE-TV.

 

S prekinitvijo uporabniškega razmerja na podlagi določil tega člena prenehajo medsebojne pravice in obveznosti In.lifea, TELE-TV-ja in uporabnika, razen za neporavnane obveznosti, s prekinitvijo zagotavljanja dela storitve pa ostaja dolžnost naročnika plačevati naročnino na izbrano storitev.

 

Pritožba

 

Uporabnik ima v primeru, da se ne strinja z odločitvijo ali ravnanjem In.lifea oziroma zastopnika TELE-TV v zvezi z dostopom do storitev ali izvajanjem storitev, možnost, da v največ petnajstih (15) dneh od dneva, ko je izvedel za sporno odločitev ali ravnanje, vendar najpozneje v devetdesetih (90) dneh od odločitve ali ravnanja, pošlje obrazložen pisni ugovor na naslov podjetja TELE-TV.

Uporabnik ima v primeru, da se ne strinja s količino ali vrsto storitev, ki so mu zaračunane, možnost, da v petnajstih (15) dneh po prejemu računa vloži pošlje obrazložen pisni ugovor na naslov podjetja TELE-TV.

Če uporabnik zahteva razčlenjen račun, začne teči petnajst (15) dnevni rok po prejemu razčlenjenega računa. Če uporabnik ne vloži ugovora pravočasno, izgubi pravico do ugovora.

Če se uporabnik z odločitvijo, ki jo je sprejel In.life oz TELE-TV ne strinja, lahko vloži pritožbo na APEK.

Ugovor in pritožba ne zadržita plačila nespornega dela računa.

In.life in TELE-TV bosta odločila o ugovoru v zvezi z dostopom do storitev ali izvajanjem storitev oziroma če je ugovor vložen zoper račun v petnajstih (15) dneh po prejemu ugovora in o odločitvi obvestila vlagatelja ugovora.

V primeru, da ugovor ne vsebuje vseh potrebnih podatkov za odločanje in je potrebno dodatno proučiti določene okoliščine oziroma preveriti dejstva, ki bi lahko vplivala na odločitev, In.life o tem obvesti vlagatelja ugovora v osmih (8) dneh po prejemu ugovora.

 

Odgovornost

 

Pogodbena stranka je odgovorna za škodo, ki jo je povzročila in jo je utrpela druga pogodbena stranka. Ne glede na določilo prejšnjega stavka, In.life oziroma zastopnik TELE-TV ne odgovarja za kakršnokoli izgubo, poškodovanje, odtujitev ali spreminjanje podatkov, ki jih uporabnik pošilja, sprejema, posreduje ali hrani v okviru omrežja DE.TEL .

Takoj, ko naročnik sam prepozna ali ko mu In.life ali zastopnik TELE-TV dokaže kakršnokoli škodo, ki jo je In.life ali zastopnik TELE-TV utrpel po naročnikovi krivdi, je dolžan TELE-TV-ju oz.  In.lifeu v petnajstih (15) dneh z nakazilom plačati ustrezen znesek na njegov račun v skladu z omejitvami določenimi v teh pogojih. V primeru predplačniškega razmerja se škoda poravna iz obstoječega dobroimetja uporabnika. V primeru stanja dobroimetja, manjšega od višine dokazane škode, se uporabniku onemogoči uporaba vseh storitev In.life do poravnave dolga.

Takoj, ko In.life oz. TELE-TV sam prepozna, ali ko mu uporabnik dokaže kakršnokoli škodo, ki jo je utrpel po In.lifeovi krivdi, se ustrezen znesek za škodo, ki je sicer omejen do višine največ dvanajst (12) zaporednih mesečnih naročnin na storitev oz. šest (6) povprečnih mesečnih polnitev dobroimetja, uporabi za poplačilo zapadlih zahtevkov do naročnika. Če takih zahtevkov ni ali pa njihov znesek ni dovolj velik za poravnavo škode, TELE-TV znesek škode odšteje od zneska, ki ga je naročniku obračunal za telekomunikacijske storitve v prvem prejšnjem obdobju obračunavanja. Če ta znesek za poplačilo škode ne zadostuje, se preostali znesek najpozneje do prvega naslednjega obdobja obračunavanja nakaže na račun naročnika v skladu z omejitvami določenimi v teh pogojih.

Za naročnike velja, da v primeru, ko se zagotavljanje storitev preneha pred plačilom zneska škode, In.life oz. zastopnik TELE-TV plača preostanek zneska škode z nakazilom na bančni račun naročnika najpozneje petnajst (15) dni po prenehanju storitev.

Znotraj omrežja DETELIP  In.life ni dolžan povrniti kakršnekoli škode, ki je nastala po In.lifeovi krivdi.

 

Druga določila

 

Vsa določila se tolmačijo skladno z namenom, s katerim je bila sklenjena pogodba.

Neveljavnost nekaterih določil pogodbe, ki izhaja iz zakonskih dopolnil ali odločitve pooblaščenih državnih oblasti ali iz odločitve obeh pogodbenih strank ne vpliva na veljavnost drugih določil pogodbe. Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta neveljavno določilo nadomestili brez nepotrebnih zamud.

 

Veljavnost

 

Ti splošni pogoji veljajo od 1.12.2006 do spremembe.